Darul Haq

Zadul Ma’ad Lengkap

Rp900.000

 • Judul: Zadul Ma’ad
  Petunjuk-petunjuk Nabi Dalam Urusan Dunia & Agama
 • Penulis: Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah 
  Tahqiq & Ta’liq: Syaikh Syua’ib al-Arna’uth & Syaikh Abdul Qadir al-Arna’uth
 • Jumlah hlm.: Jilid (1) xlvi + 666 hlm. – Jilid (2) xx + 602 hlm. – Jilid (3) xl + 964 hlm. – Jilid (4) xx + 514 hlm. – Jilid (5) xxxviii + 1038 hlm.
 • Ukuran: 16 x 24,5 cm.
Telah Dilihat 1465 Pengunjung

ZADUL MA’AD adalah salah satu kitab yang paling terkenal di dunia Islam, cakupannya luas, membahas hampir semua aspek penting dalam Islam. Buku yang sangat mengagumkan ini adalah satu karya terbaik dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah Rahimahullah, yang beliau tulis saat beliau dalam kondisi safar, yang menunjukkan kejelian, keakuratan, dan hafalan beliau yang luar biasa.

Ini adalah buku berharga yang jarang ada tandingannya, bahkan ini adalah buku yang tiada duanya di bidangnya. Di dalamnya penulis mengumpulkan segala hal yang berkaitan dengan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, baik sabda, perbuatan, maupun  persetujuan beliau.

Akan tetapi dari perjalanan hidup Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam yang harum ini, penulis terkadang menyimpulkan hukum fikih, halal-haram, adab-adab, tauhid, arahan dan pengajaran. Metode yang digunakan penulis sangat jelas, manhajnya juga sangat jelas, tidak ada kesamaran dan kerancuan di dalamnya. Beliau meniti metode para ahli hadits dalam menilai keshahihan dan kedhaifan suatu hadits, kemudian beliau menyimpulkan permasalahan-permasalahan fikih dari riwayat-riwayat yang kuat dan meninggalkan riwayat yang dhaif.

Jadi, beliau berjalan bersama dalil ke mana pun dalil itu menuju, dan dalam buku ini beliau telah menorehkan permasalahan-permasalahan yang detil dengan pembahasan-pembahasan ilmiah yang mendalam yang jarang terdapat dalam satu buku.

Pengantar PenTahqiq

Di antara perkara yang tidak diperdebatkan oleh kaum Muslimin adalah bahwa Rasul kita, Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, adalah penutup para Nabi, imam para Rasul, dan hujjah Allah Subhanahu wa Ta’ala atas makhlukNya seluruhnya. Allah mengutus beliau dengan membawa agama yang benar dan jalan yang lurus, dan Allah menjadikan risalah beliau sebagai risalah universal untuk seluruh manusia sampai Hari Pembalasan.

Dengan beliau, Allah Subhanahu wa Ta’ala menegakkan agama yang bengkok. Dengan petunjuk beliau, Allah Subhanahu wa Ta’ala membuka banyak mata yang buta, telinga yang tuli, dan hati yang terkunci. Dengan beliau, Allah memberi petunjuk kepada umat manusia yang tersesat ke jalan yang paling lurus, paling jelas, serta manhaj yang paling baik.

Allah Subhanahu wa Ta’ala mewajibkan kepada hamba-hamba untuk menaati beliau, memuliakan dan mencintai beliau, meneladani petunjuk beliau, dan mengikuti Sunnah beliau. Allah menjadikan kemuliaan, kekuatan, kemenangan, kekuasaan dan kemapanan di muka bumi bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dan menelusuri jejak beliau, dan Allah Subhanahu wa Ta’ala menjadikan kerendahan, kehinaan, kenistaan, kesengsaraan, kelemahan, dan kekalahan bagi orang-orang yang menyelisihi perintah beliau dan mendurhakai beliau.

Sesungguhnya mengetahui ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dan mengamalkan AgamaNya yang Dia turunkan untuk kebaikan segala urusan para hamba di dunia dan akhirat itu bertumpu kepada pengetahuan tentang petunjuk Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dan jalan hidup amaliah beliau, yang di dalamnya beliau menjelaskan dengannya syariat Allah Subhanahu wa Ta’ala sejak pertama beliau menerima wahyu sampai Allah Subhanahu wa Ta’ala menyempurnakan Agama ini.

Buku-buku tentang as-Sunnah, maghazi (peperangan), tarikh dan syama`il (sifat-sifat) Nabi telah memuat sabda-sabda beliau, perbuatan-perbuatan dan sifat-sifat beliau sejak awal pertumbuhan beliau sampai Allah memilih beliau untuk kembali ke sisiNya -lebih-lebih untuk masa di mana beliau menunaikan risalah padanya-. Buku-buku tersebut tidak melewatkan satu urusan pun dari urusan-urusan beliau, tidak pula melewatkan satu perkara dari perkara-perkara beliau, yang kecil maupun yang besar, kecuali buku-buku tersebut mencatatnya, sampai-sampai Anda bisa membaca di dalamnya cara berdiri dan duduk beliau, bagaimana beliau bangun dari tidur, bagaimana tertawa dan tersenyumnya beliau, ibadah beliau di siang dan malam hari, apa yang beliau lakukan manakala beliau mandi, manakala beliau makan dan minum, pakaian apa yang beliau pakai, bagaimana beliau berbicara kepada orang-orang bila beliau bertemu mereka, warna apa yang beliau sukai, serta bagaimana sifat-sifat dan karakter-karakter beliau.

Kami tidak melampaui batas kebenaran ketika kami katakan bahwa di dunia ini tidak ada manusia sempurna di mana sejarah membicarakan kehidupannya secara terperinci sebagaimana sejarah membicarakan perincian kehidupan Nabi kita, Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, penutup para Nabi.

Buku paling komprehensif di bidang ini adalah buku Zad al-Maad fi Hadyi Khair al-Ibad karya Imam Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Sa’ad az-Zura’i kemudian ad-Dimasyqi, seorang penulis dengan pena yang mengalir, ilmu yang luas, pikiran yang lurus, memiliki pengetahuan luas di bidang ilmu-ilmu Islam, baik pokok maupun cabangnya, yang kecil maupun yang besar.

Dalam kitabnya ini, beliau memuat jalan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dalam segala urusan beliau, baik yang umum maupun yang khusus, dan membicarakan fase-fase kehidupan beliau secara menyeluruh beserta peristiwa-peristiwa yang mengiringinya dan perkara-perkara yang bersinggungan dengannya yang sangat patut untuk diketahui dan dipahami oleh setiap Muslim. Buku ini terdiri dari 5 Jilid:

Jilid 1 Penulis Membahas Tentang: Lihat Daftar Isi jilid 1 lengkap di sini

 • Nasab Nabi, yang menyusui dan para pengasuh beliau
 • Diangkat sebagai nabi
 • Fase-fase dakwah
 • Penjelasan makna nama-nama Nabi
 • Hijrah pertama dan kedua
 • Anak-anak Nabi, para istri, dan budak wanita beliau
 • Para maula, pelayan, dan juru tulis Nabi
 • Surat-surat Nabi yang berisi tentang Syariat
 • Surat-surat dan duta-duta Nabi kepada para raja
 • Muadzin Nabi
 • Para gubernur yang diangkat oleh Nabi
 • Para penjaga dan algojo Nabi
 • Petugas yang mengurusi nafkah Nabi, stempel, sandal, dan siwak, serta ajudan yang memberikan izin bertemu beliau
 • Para penyair dan para ahli pidato beliau
 • Para penuntun yang bersenandung dalam perjalanan Nabi
 • Peperangan & senjata Nabi
 • Hewan-hewan & pakaian-pakaian Nabi
 • Pernikahan dan perlakuan beliau kepada istri beliau
 • Muamalah beliau
 • Berjalannya Nabi Sendirian dan bersama para sahabat
 • Duduk dan bersandar beliau
 • Buang hajat
 • Sunnah-sunnah fitrah
 • Berbicara, diam, tertawa, dan menangis beliau
 • Khutbah, Ibadah, dan Wudhu beliau
 • Mengusap khuff, tayammum, Shalat, dan Sujud sahwi
 • Dzikir setelah shalat
 • Shalat sunnah rawatib
 • Shalat malam & dhuha
 • Sujud Tilawah
 • Shalat Jum’at & Keistimewaan Harinya
 • Khutbah-khutbah Beliau
 • Dua Shalat Id
 • Shalat Kusuf & Istisqa`
 • Safar & Ibadah Saat Safar
 • Membaca al-Qur`an, Mendengarnya, Khusyu’, dan tangisan beliau saat membacanya
 • Menjenguk orang sakit
 •  Urusan jenazah & ziarah kubur

Jilid 2 Penulis Membahas tentang: Lihat Daftar Isi lengkap di sini

 • Sedekah dan zaka
 • Zakat Fitrah
 • Sedekah Sunnah
 •  Sebab-sebab Nabi meraih kelapangan dada secara sempurna
 • Puasa, Puasa Sunnah & I’tikaf
 • Haji & Umrah
 • Hadyu, kurban, dan akikah
 • Pemberian nama dan khitan anak
 •  Nama dan kunyah
 • Menjaga ucapan dan pemilihan lafazh
 • Dzikir sehari-hari
 • Ucapan Salam, meminta izin, dan mendoakan rahmat orang yang bersin
 • Ucapan salam kepada Ahli Kitab
 • Meminta izin
 • Dzikir setelah bersin
 • Dzikir-dzikir dan adab-adab
 • Dzikir-dzikir pernikahan
 • Dzikir saat melihat sesuatu yang menakjubkan pada keluarga dan hartanya
 • Dzikir saat melihat orang yang mendapat ujian
 • Dzikir yang diucapkan orang yang terkena thiyarah
 • Dzikir saat melihat sesuatu yang tidak disukai dalam mimpi
 • Apa yang dilakukan dan diucapkan oleh orang yang diujidengan was-was
 • Kiat-kiat menghadapi was-was
 • Apa yang diucapkan dan dilakukan oleh orang yang marah besar
 • Kata-kata yang tidak disukai Nabi untuk diucapkan

Jilid 3 Penulis Membahas tentang: Lihat Daftar Isi lengkap di sini 

 • Jihad, peperangan, pengiriman pasukan, dan delegasi
 • Membangun masjid
 • Tawanan & Orang yang memata-matai beliau
 • Tanah ghanimah
 • Masalah jaminan keamanan, perundingan, sikap terhadap para utusan orang-orang kafir, mengambil upeti
  (jizyah),sikap terhadap ahli kitab dan kaum munafik, memberikan perlindungan kepada orang kafir yang mendatangi beliausehingga dia dapat mendengar Firman Allah, mengembalikannya ke tempat aman baginya, menepati janji dan sikap berlepas diri dari perbuatan khianat
 •  Berdasarkan kronologinya dalam menyikapi orang-orang kafir dan munafik dari sejak diutus hingga menghadap Allah
 •  Ringkasan peperangan dan pasukan-pasukan perang yang beliau kirim
 • Perang Badar Kubra & Perang uhud
 • Fikih yang terkandung dalam perang ini
 • Sebagian hikmah dan tujuan mulia pada perang uhud
 • Perang Dumatul Jandal, Muraisi’, dan Khandaq, Pasukan Najd & Perang Ghabah
 • Kisah Hudaibiyah & Fikih di dalamnya
 • Perang Khaibar, Mu`tah, dan Dzatu as-Salasil
 • Fathu Makkah & ilmu yang terkandung dalam khutbah Nabi di hari kedua Fathu Makkah
 • Perng Hunain dan Tha`if
 • Pasukan Quthbah bin Amir bin Hadidah yang dikirim ke Khats’am
 • Pasukan adh-Dhahhak bin Sufyan al-Kilabi yang dikirim ke Bani Kilab
 • Pasukan Alqamah bin Mujazziz al-Mudliji yang dikirim ke Habasyah
 • Pasukan Ali bin Abi Thalib yang dikirim untuk menghancurkan berhala Thayyi`
 • Kisah Ka’ab bin Zuhair dengan Nabi
 • Perang Tabuk & Khutbah dan shalat beliau di Tabuk
 • Jamak dua shalat oleh Rasulullah di Tabuk
 • Kepulangan nabi dari tabuk, keinginan orang-orang munafik untuk membunuh nabi dan perlindungan Allah kepada beliau Masjid Dhirar
 • Fikih dan faidah yang terkandung dalam Perang Tabuk
 • Kedatangan para delegasi Arab dan lainnya kepada nabi

Jilid 4 Penulis Membahas tentang: Lihat Daftar Isi lengkap di sini

 • Pengobatan Ala Nabi
 • Pencegahan terhadap kekenyangan dan kelebihan makan
 • Mengobati demam & sakit perut
 • Wabah tha’un; pengobatan & pencegahannya
 • Mengobati penyakit busung air
 •  Pengobatan luka
 • Pengobatan dengan minum madu, berbekam, dan kayy
 • Waktu-aktu berbekam
 • Mengobati kesurupan
 • Pengobatan penyakit encok
 • Mengatasi tabiat tubuh yang kaku
 • Mengatasi gatal pada tubuh dan penyebab kutu
 • Mengobati penyakit radang selaput dada (pleuritis)
 • Mengobati pusing dan migrain
 • Mengobati orang sakit dengan tidak memberi makanan dan minuman yang tidak disukai dan tidak dipaksa menyantapnya
 • Mengobati radang di kerongkongan
 • Mengobati sakit jantung
 • Menolak dampak negatif makanan dan buah-buahan
 • Proteksi diri
 • Mengobati sakit mata & kram total
 • Memperbaiki makanan yang dihinggapi lalat
 • Mengobati bisul, pembengkakan, dan benjolan
 • Mengobati orang sakit dengan menenangkan jiwanya dan menguatkan semangatnya
 • Mengobati tubuh dengan obat dan makanan yang tubuh terbiasa dengannya
 • Memberi makan orang sakit dengan makanan yang paling lembut
 • Mengobati racun yang menimpa Nabi di Khaibar
 • Mengobati sihir yang dilakukan orang Yahudi terhadap beliau
 • Mengeluarkan materi penyakit dengan muntah
 • Berobat agar memilih tabib yang paling ahli
 • Meminta pertanggungjawaban terhadap malpraktik
 • Menjaga diri dari penyakit menular
 • Larangan berobat dengan yang haram
 • Mengobati kutu di kepala
 • Pengobatan umum dengan ruqyah
 • Meruqyah orang yang tersengat hewan berbisa dengan al-Fatihah
 • Meruqyah penyakit bintik-bintik bisul di pinggang
 • Meruqyah gigitan ular, bisul, dan luka
 • Mengobati panasnya musibah dan meringankan kesedihannya
 • Mengobati kesulitan, duka, kegelisahan, dan kesedihan
 • Mengobati insomnia
 • Mengatasi kebakaran
 • Menjaga kesehatan
 • Urusan makan dan minum
 • Posisi duduk saat makan
 • Urusan pakaian & tempat tinggal
 • Urusan tidur & bangun
 • Mengobati cinta buta yang berat
 • Menjaga kesehatan dengan wewangian
 • Obat-obatan dan makanan dasar dalam sabda nabi
 • Daging-daging burung
 • Bahaya terus-menerus mengonsumsi daging
 • Dilengkapi pula dengan gambar bahan-bahan pengobatan nabawi

Jilid 5 Penulis Membahas tentang: Lihat Daftar Isi lengkap di sini

 • Keputusan peradilan, pernikahan, dan jual beli
 • Keputusan hukum Nabi terhadap:
  – Orang yang membunuh sahayanya- Orang-orang yang memerangi
  – Pembunuh dan wali korban yang terbunuh
  – Anak gadis, dan dia diperlakukan sebagaimana dia memperlakukan
  – Orang yang memukul
  – Wanita hamil hingga keguguran
  – Qasamah terkait korban pembunuhan yang tidak diketahui pembunuhnya
  – Empat orang yang terjatuh ke dalam sumur, lalu sebagian mereka bergantung kepada Sebagian yang lain hingga
  mereka semua mati
  – Laki-Laki yang menikahi janda bapaknya
  – Korban pembunuhan yang ditemukan di antara dua kampung
  – Urusan luka
  – Kejahatan yang membuat gigi orang patah (pecah)
  – Seorang laki-laki yang menggigit tangan laki-laki lain, lalu yang digigit menarik Tangannya dari mulut
  penggigit, akibatnya gigi seri penggigit tanggal
  – Orang yang mengintip ke dalam rumah seseorang tanpa izinnya, lalu tuan rumah Melemparnya dengan kerikil atau
  ranting dan matanya rusak karenanya
  – Orang yang mengaku berzina
  – Ahli Kitab dalam urusan hukuman had dengan hukum Islam
  – Laki-Laki yang berzina dengan budak istrinya
  – Orang yang mencaci beliau,
  – Orang yang meracuni beliau
  – Tukang sihir
  – Ghanimah pertama dalam Islam dan orang pertama yang terbunuh
  – Mata-mata
  – Para tawanan
  – Pembagian harta rampasan perang
  – Harta kaum Muslimin yang dikuasai oleh kaum musyrikin kemudian kaum Muslimin mengalahkan mereka atau mereka
  masuk Islam
  – Hadiah yang diberikan kepada beliau
  – Pembagian harta
  – Perjanjian dengan musuh
  – Jaminan keamanan dari kaum lelaki dan wanita
  – Perkara jizyah, kadarnya, dan dari siapa ia diambil
  – Perjanjian damai dan hal-hal yang membatalkannya
  – Urusan pernikahan
  – Janda dan gadis yang dinikahkan oleh bapaknya
  – Pernikahan tanpa wali
  – Pernikahan tafwidh (pernikahan yang maharnya belum ditentukan)
  – Siapa yang menikahi seorang wanita lalu mendapatinya hamil
  – Syarat-syarat dalam nikah syighar, muhallil, mut’ah, nikah orang yang sedang ihram, dan pernikahan pezina
  – orang yang masuk islam dan beristri lebih dari empat atau memadu dua perempuan bersaudara
  – Wanita-wanita yang Allah haramkan untuk dinikahi melalui lisan Nabinya
  – Suami istri yang salah satunya masuk Islam mendahului pasangannya
  – Urusan azl
  – Menggauli istri yang menyusui
  – Permulaan pembagian giliran di antara para istri dan kelanjutannya
  – Menggauli wanita yang hamil dari orang lain

Home
Akun
Order
Chat
Cari