Penerbit Darul Haq

Biografi 60 Ulama Ahlussunnah

Rp180.000

  • Judul: Biografi 60 Ulama Ahlussunnah
    Yang Paling Berpengaruh & Fenomenal Dalam Sejarah Islam
  • Penulis: Syaikh Ahmad Farid
  • Jumlah Hlm.: Xlviii + 964 Hlm.
  • Ukuran buku: 16 x 24,5 cm.
Telah Dilihat 556 Pengunjung

Membaca biografi ulama-ulama besar Ahlus Sunnah wal Jama’ah adalah di antara sumber inspirasi paling penting untuk menjadi pribadi lebih baik, kuat, unggul, mengobarkan semangat, menumbuhkan harapan dan terus berkarya. Dan buku kita ini, memaparkan secara rinci dan apik biografi 60 orang dari mereka yang paling fenomenal dan paling otoritatif dalam Sejarah Islam. Mereka ialah sebagai berikut :

1. Masruq bin al-Ajda’

2. Sa’id bin al-Musayyab.

3. Urwah bin az-Zubair.

4. Sa’id bin Jubair.

5. Umar bin Abdul Aziz.

6. Amir bin Syarahil asy-Sya’bi.

7. Thawus bin Kaisan

8. Al-Hasan al-Bashri.

9. Muhammad bin Sirin.

10. Ibnu Syihab az-Zuhri.

11. Ayyub as-Sakhtiyani.

12. Sulaiman bin Mihran al-A’masy.

13. Abu Hanifah.

14. Abdurrahman bin Amr al-Auza’i

15. Syu’bah bin al-Hajjaj.

16. Sufyan ats-Tsauri.

17. Hammad bin Salamah.

18. Al-Laits bin Sa’ad.

19. Hammad bin Zaid.

20. Malik bin Anas.

21. Abdullah bin al-Mubarak.

22. Al-Fudhail bin Iyadh.

23. Waki’ bin al-Jarrah.

24. Sufyan bin Uyainah.

25. Abdurrahman bin Mahdi.

26. Yahya bin Sa’id al-Qaththan

27. Asy-Syafi’i.

28. Yazid bin Harun al-Wasithi

29. Al-Qasim bin Sallam

30. Yahya bin Ma’in.

31. Ali bin al-Madini.

32. Ishaq bin Rahawaih.

33. Ahmad bin Hanbal.

34. Al-Bukhari.

35. Muslim.

36. Abu Dawud.

37. Abu Hatim ar-Razi.

38. At-Tirmidzi.

39. Ibrahim bin Ishaq.

40. An-Nasa`i.

41. Ibnu Nashr al-Marwazi

42. Ath-Thabari.

43. Ibnu Khuzaimah

44. Ath-Thabrani.

45. Ad-Daruquthni.

46. Ibnu Mandah

47. Al-Hakim.

48. Ibnu Hazm

49. Al-Baihaqi.

50. Ibnu Abdil Barr.

51. Al-Khathib al-Baghdadi.

52. Ibnu Asakir.

53. Ibnul Jauzi.

54. Abdul Ghani al-Maqdisi.

55. Al-Izz bin Abdus Salam.

56. An-Nawawi.

57. Ibnu Taimiyah.

58. Adz-Dzahabi.

59. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.

60. Ibnu Hajar al-Asqalani.

Mereka semua adalah teladan dalam Iman dan Islam serta figur sejati dalam ilmu dan ibadah. Mereka telah menorehkan nama besar mereka dalam sejarah dengan tinta emas; dan kita tinggal mengambil hal-hal baik dari catatan hidup dan pengabdian mereka. Buku Biografi 60 Ulama Ahlussunnah Darul Haq ini layak dibaca semua kalangan; terlebih mereka yang mencari figur-figur sejati.

Home
Akun
Order
Chat
Cari