Darul Haq

Syarhus Sunnah Imam al-Muzani

Imam asy-Syafi’i Rahimahullah, seorang imam dan alim yang agung, memiliki jasa yang besar terhadap agama Allah Ta’ala dan Sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam terkait pokok-pokok agama (ushul) dan cabangnya (furu’). Beliau mendapatkan tempat yang mulia dalam hati kaum Muslimin. Telah banyak perkataan dan pendapat beliau yang tersebar di seantero dunia. Dan begitu banyak ulama dan ahli fikih yang belajar menuntut ilmu dari beliau, berjalan di atas manhaj beliau, dan meniti jalan yang beliau lalui.

Di antara murid-murid Imam asy-Syafi’i yang paling menonjol adalah Imam Abu Ibrahim al-Muzani Rahimahullah. Imam al-Muzani telah berguru secara langsung kepada Imam asy-Syafi’i dalam kurun waktu yang lama. Beliau mendapatkan banyak manfaat ilmu dari gurunya terkait pokok-pokok agama dan cabangnya, sehingga banyak menuai pujian dari para ulama sezamannya, dan keutamaan serta ilmunya telah disaksikan oleh banyak orang.

Imam al-Muzani semasa hidupnya telah menorehkan banyak karya tulis yang bermanfaat. Di antaranya Syarh as-Sunnah yang ada di tangan Anda ini. Sebuah risalah yang di dalamnya menjelaskan pokok-pokok akidah ahlussunnah wal jama’ah, yang dibangun di atas pondasi dua wahyu; al-Quran dan hadits Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Beliau dalam risalahnya ini meniti jalan para ulama yang mendalam ilmunya (ar-rasikhun) dan dalam pokok-pokok akidah beliau mengikuti ketetapan dari para ulama Salaf, di antaranya dari sang guru, Imam asy-Syafi’i Rahimahullah. Sejatinya, siapa yang meneliti perkataan-perkataan para ulama Salaf dalam bab-bab akidah, yang terdahulu maupun kontemporer, maka dia akan mendapati kesesuaian dan kesamaan di dalamnya.


Artikel:

Biografi Imam al-Muzani
Cuplikan Perkataan Imam al-Muzani dalam Kitab Syarhus Sunnah Berkaitan dengan Iman

Home
Akun
Order
Chat
Cari